Scott Moffatt

Full Name: Scott Andrew Moffatt

Nickname: Scotty, Elvis

Birthday: March 30, 1983

Birthplace: Whitehorse, Yukon, Canada

Family Status: Oldest brother

Eyes: Blue

Hair: Brown